Regulamin serwisu www.szybymotocyklowe.pl

 

I. DEFINICJE

 

Administrator –"LOSTER", NIP: 7342556661 , REGON: 491864622, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Regulamin - niniejszy dokument. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

Serwis - zbiór wzajemnie powiązanych stron www dostępnych pod adresem www.szybymotocyklowe.pl, za pośrednictwem której świadczone są usługi.

Użytkownik Zarejestrowany – to osoba fizyczna o częściowej (powyżej 13 lat) lub osoba fizyczna pełnej zdolności do czynności prawnych, która zaakceptowała Regulamin.

Użytkownik Niezarejestrowany – to osoba fizyczna o częściowej (powyżej 13 lat) lub osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która w trakcie procedury składania zamówienia zaakceptowała Regulamin.

Identyfikator - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie zakładania Konta w Serwisie.

Konto Użytkownika - konto określone unikalnym identyfikatorem (Identyfikatorem) i hasłem służące do skorzystania z Serwisu oraz mechanizm wraz z obszarem pamięci, będący udostępnionym miejscem w zasobach systemu teleinformatycznego Administratora.

Baza Kont Użytkowników- zbiór danych osobowych podanych przez Użytkowników podczas rejestracji na stronach Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora jako Administratora Danych Osobowych na potrzeby świadczenia usług Serwisu.

Umowa - umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania przez Użytkownika z Usług, na warunkach określonych w Regulaminie.

Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422.) obejmujący hosting tj. udostępnienie zasobów pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej Administratora podłączonej do światowych zasobów w Internecie, wraz z mechanizmem Konta Użytkownika.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) ustawy z dnia 24.04.1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.).

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dokonująca z Administratorem czynności prawnej.

Klient – Konsument, Przedsiębiorca.

Gwarant - "LOSTER", NIP: 7342556661 , REGON: 491864622, działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

Karta gwarancyjna -dokument wystawiony przez Gwaranta, gwarantujący Klientowi bezpłatne usunięcie wad zakupionego towaru, ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Przedmiotem działalności Serwisu jest świadczenie usług elektronicznych, w tym sprzedaż towarów za pośrednictwem Serwisu.

2. Usługę świadczy "LOSTER", NIP: 7342556661 , REGON: 491864622 działalność wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

3. Kontakt z Administratorem: tel.: +48 887 519 098, email: biuro@szybymotocyklowe.pl

4. Usługa polega na zapewnieniu bezpłatnego dostępu do panelu użytkownika, umożliwiającego zarządzanie informacjami dotyczącymi kupowanych towarów.

5. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony licząc od daty rejestracji, reklamacje dotyczące sposobu i zakresu świadczenia usługi można składać na piśmie lub mailowo na warunkach opisanych w Regulaminie.

6. Usługodawca nie udziela gwarancji w zakresie dostępności Serwisu.

7. Z funkcjonalności Serwisu można korzystać za pośrednictwem urządzenia końcowego o następujących minimalnych wymaganiach sprzętowych:

Urządzenie końcowe typu komputer desktop, laptop, smartfon, tablet wyposażone w: mysz lub inny manipulator + klawiatura

Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

Minimalne wymagania oprogramowania:

a) System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:

b) Android, iOS, SymbianOS, Windows Mobile

c) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5

d) Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript

e) Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyższej.

8. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba uzyskuje status Użytkownika Zarejestrowanego

9. Do Użytkowników wskazanych, o ile w Regulaminie mowa o Użytkownikach, zapisy Regulaminu mają do nich zastosowanie.

10. Przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet towarów (części zamiennych oraz innych towarów oferowanych do sprzedaży detalicznej) stanowiących ofertę Serwisu.

11. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.

12. Administrator zastrzega sobie również prawo do publikacji rankingów sprzedaży i popularności Towarów.

13. Liczba oferowanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na takie towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Użytkowników, aż do wyczerpania zapasów.

14. Informacje podane w Serwisie (w szczególności dotyczące cen towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

15. Wszystkie podane na stronie www Serwisu ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

16. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu lub strony przez Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

III. REJESTRACJA

 

1. Warunkiem korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

2. Rejestracja w Serwisie nie jest konieczna dla złożenia zamówienia na towar.

3. W ramach rejestracji Użytkownik podaje m.in. swój adres e-mail, Identyfikator oraz hasło. Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna. Login i hasło mają charakter poufny.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu uruchomienia Usługi i jej świadczenia przez okres trwania Umowy, konieczne jest podanie przez Użytkownika danych o charakterze danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Administrator, który dane osobowe przetwarzać będzie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia Usługi oraz realizacji umów sprzedaży towarów zgodnie z zamówieniem Użytkownika, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 11 poniżej.

5. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie:

a) zawarcia Umowy z Użytkownikiem,

b) ukształtowania treści Umowy,

c) zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi,

d) realizacji umów sprzedaży towarów, doręczenia, rozliczenia i obsługi procesu reklamacji,

e) w celu prowadzenia Serwisu.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników.

7. Użytkownik proszony jest aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.

8. Dokonując rejestracji Użytkownik jest proszony wskazać następujące dane osobowe:

a)W przypadku rejestracji jako Użytkownik Zarejestrowany:

Imię,

nazwisko,

adres,

kod pocztowy,

miasto,

kraj,

nr telefonu,

adres mailowy,

nr NIP i firmę przedsiębiorstwa w przypadku, gdy zamówiony towar zakupuje osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

b) W przypadku złożenia zamówienia na towar przez Użytkownika niezarejestrowanego użytkownik jest proszony podać:

Imię,

nazwisko,

adres dostawy,

kod pocztowy dostawy,

miasto dostawy,

kraj dostawy,

nr telefonu,

adres mailowy,

Datę urodzenia,

nr NIP i firmę przedsiębiorstwa w przypadku, gdy zamówiony towar zakupuje osoba prowadząca działalność gospodarczą, spółka cywilna lub osoba prawna w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

9. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

a) dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

10. Użytkownik Serwisu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się z siecią Internet i korzystania Serwisu.

11. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204). Podanie danych osobowych przez użytkownika nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne dla realizacji umowy sprzedaży zawartej poprzez złożenie zamówienie na towary w Serwisie. W takim przypadku, Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w związku ze świadczeniem Usługi a także zgodnie z dyspozycją wyrażonej przez Użytkownika zgody.

IV. SPRZEDAŻ TOWARÓW

 

1. Sprzedaż towarów poprzez Serwis następuje zgodnie z Regulaminem.

2. Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które są dostępne w zakładce „sposób wysyłki”. Ceny zawarte w tej zakładce stanowią integralną część Regulaminu.

3. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie Klienta faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego zamówienia i zawartej umowy sprzedaży.

4. Wszystkie produkty oferowane przez Serwis są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Kolor lub odcień towarów, może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach z uwagi na rodzaj urządzenia końcowego z jakiego korzysta Użytkownik (kodowanie kolorów).

6. Zamówienia od Klienta są przyjmowane poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie Serwisu z chwilą kliknięcia w przycisk „potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

7. Zamówienia przez Serwis można składać 24 godziny na dobę przez cały rok z zastrzeżeniem przerw technicznych i awarii.

8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty , niedziele oraz oficjalne Święta Państwowe, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

9. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail).

10. W przypadku otrzymania niepełnych, nieprawdziwych lub niezrozumiałych informacji Administrator podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, zamówienie nie będzie zrealizowane.

11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez Serwis list elektroniczny z potwierdzeniem warunków zamówienia.

12. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej wedle wyboru Klienta. Przy dostawie towarów przez firmę kurierską, zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z zamówieniem, Klient proszony jest o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Administratora.

13. Czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy i jest wskazany na stronach Serwisu.

14. Zamówienie na towary o różnych czasach wysyłki realizowane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

15. Termin otrzymania przesyłki oznacza czas realizacji zamówienia oraz przewidywany czas dostawy.

16. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski są wskazane w zakładce „sposób wysyłki”.

17. Jeśli w zamówieniu znajdą się towary niedostępne do wysyłki, Administrator niezwłocznie poinformuje o tym Klienta mailowo lub telefoniczne. Klient będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości zamówienia, bądź rezygnacji z towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, bądź do realizacji zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.

18. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:

a) Zwykły przelew bankowy.

b) Przesyłka za pobraniem.

c) Przelewy24

V. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą zarejestrowania się w Serwisie i akceptacji Regulaminu, zgodnie z treścią rozdziału II ustęp 8 i 9 Regulaminu.

2. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym, a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.

3. Złożenie przez Użytkownika Zarejestrowanego oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje poprzez usunięcie Konta.

4. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Użytkownikowi Zarejestrowanemu m.in. w przypadkach określonych w Regulaminie.

5. Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli na adres mailowy Serwisu: biuro@szybymotocyklowe.pl

a) w przypadku cesji praw i zobowiązań Administratora,

b) w przypadku złożenia oświadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa w ciągu 14 (czternastu) dni od daty prezentacji nowej treści Regulaminu lub jego zmiany w Serwisie, jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień nowego Regulaminu bądź jego zmian,

c)  w każdym czasie, bez podania przyczyny.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia w każdym czasie, w przypadku zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego modyfikacji po opublikowaniu stosownej informacji w Serwisie.

7. W przypadku stwierdzenia przez Administratora upływu terminów oraz w przypadku zaistnienia okoliczności, które zdaniem Administratora uzasadniają wypowiedzenie (ust. 8), Administrator prześle na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy przez Administratora. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, Konto Użytkownika zostanie usunięte niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy.

8. Administrator ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez zablokowanie i usunięcie Konta Użytkownika z powodów określonych w rozdziale XIV (Zablokowanie Konta Użytkownika) Regulaminu.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

1. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy, Konsumentowi, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, przysługuje zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t. j. z dnia 2017.03.30) prawo do odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Konsument wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na adres email Administratora - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny na stronie internetowej www.szybymotocyklowe.pl. Skorzystanie z tego wzoru nie jest jednak obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Administratora przed upływem tego terminu.

4. Konsument nie można odstąpić od umowy w przypadku gdy przedmiotem usługi jest  produkt wykonany na jego indywidualne zamówienie.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Administratora (koszty odesłania produktu do Administratora oraz ewentualnej wysyłki do konsumenta ).

6. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Administrator dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Administrator dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi  żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Administratora. Administrator ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

VII. REKLAMACJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 

1. Administrator jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Jeżeli nabywcą towaru jest Przedsiębiorca odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Administrator nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, poza informacjami zawartymi na stronach Serwisu, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

4. W razie nie uznania reklamacji przez Administratora, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, np. Konsument może zwrócić się o interwencję do neutralnej strony: Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów, czy też do Państwowej Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji mającej na celu zakończenie sporu Konsumenta z Administratorem, bądź też poprzez zapis do Polubownego Sądu Konsumenckiego funkcjonującego przy Państwowej Inspekcji Handlowej. Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy rzecznika, sądu polubownego, czy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych tych urzędów oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Administrator informuje, że nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Reklamacja z tytułu rękojmi zgłaszana przez Konsumenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana Administratorowi w formie mailowej lub pisemnej na adres siedziby Administratora.

2. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy sprzedaży Towaru m.in. w przypadku:

a) wady fizycznej towaru,

b) wady powstałej w wyniku dostawy,

c) gdy produkt jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu.

3. Administrator obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, przesyłając w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza usunąć wskazane w reklamacji naruszenia lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Administratora przez podmioty, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, Administrator przesyła Konsumentowi zgłaszającemu reklamację w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

4. Reklamacje:

a) Każdy konsument ma prawo do reklamacji zakupionego towaru.

b) Reklamację można zgłosić telefonicznie dzwoniąc na nr tel. 669312805 lub w formie elektronicznej na adres biuro@szybymotocyklowe.pl

c) Reklamacja może być rozpatrywana pod warunkiem przesłania reklamowanego produktu na adres: Loster, Żabiec 94, 28-133 Pacanów, chyba że obie strony ustalą inaczej.

d) Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacji.

e) Nieustosunkowanie się Administratora do przyjętej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych należy rozumieć jako pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

f) Administrator ma prawo jednorazowo dokonać wymiany produktu, ale tylko jeśli jest w stanie zrobić to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

IX. WYMIANA TOWARU

1. Wymiana towaru może nastąpić na życzenie Klienta jeśli otrzymał towar inny niż zamówiony przez niego, bez ponoszenia żadnych opłat. Koszt odbioru wymienianego towaru i wysyłki towaru zgodnego z zamawianym jest całkowicie ponoszony przez Administratora.

2. Wymiana może również nastąpić jeśli Konsument zdecydował, że zakupiony przez niego towar nie spełnia jego oczekiwań i decyduje się na wymianę go na inny. Koszt zwrotu towaru i koszt wysyłki nowego towaru ponosi Konsument. Wszelkie dopłaty do towaru wynikające z jego innej ceny ponosi Konsument.

X. REKLAMACJA Z TYTUŁU GWARANCJI

 

1. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją. O ile na dany towar została udzielona gwarancja, jej treść i warunki zostały określone w załączonej do towaru Karcie gwarancyjnej.

2. . Gwarancja udzielana jest na okres 3 miesięcy od daty zakupu, zgodnie z warunkami Karty Gwarancyjnej.

3. Gwarancja obejmuje uszkodzenia będące skutkiem wad materiałowych lub produkcyjnych.

4. Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, Klient powinien dostarczyć wraz z reklamowanym produktem dowód jego zakupu.

5. Gwarant nie ponosi kosztów transportu za towary przesłane do Gwaranta w ramach gwarancji.

6. Towary naprawione lub wymienione nie są objęte odrębną gwarancją.

7. W celu zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji należy wypełnić formularz reklamacji dostępny na naszej stronie internetowej. Podstawą przyjęcia reklamacji z tytułu gwarancji jest prawidłowo wypełnione zgłoszenie z dokładnym opisem wady.

8. Zgłoszenie wady powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu tej wady przez Klienta, a samo dostarczenie towaru powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady produktu. Przekroczenie w/w terminu spowoduję utratę gwarancji.

9. Reklamacje z tytułu gwarancji będą rozpatrywane poprzez naprawę lub wymianę towaru na nowy, wolny od wad. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy wolny od wad, reklamacja rozpatrzona zostanie poprzez zwrot ceny zakupionego produktu.

10. Wybór rozliczenia reklamacji z tytułu gwarancji zależy tylko i wyłącznie od Gwaranta.

11. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego z tytułu gwarancji przyjmuje dzień otrzymania przesyłki przez Gwaranta.

12. Termin rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji wynosi 30 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru. Jeżeli jednak produkt wymaga przeprowadzenia dodatkowych ekspertyz lub sprowadzenia części, termin ten może zostać odpowiednio wydłużony.

13. Klient po otrzymaniu naprawionego towaru po procesie reklamacyjnym ma obowiązek zgłoszenia wszelkich uwag dotyczących otrzymanego produktu w ciągu 3 dni od momentu otrzymania towaru.

14. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają w przypadkach określonych w Karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego towaru.

15. W przypadku zgłoszenia reklamacji, która nie znajdzie potwierdzenia, Gwarant zastrzega sobie możliwość obciążenia reklamującego Klienta kosztami ekspertyzy oraz transportu produktu.

16. Sprzedawane towary są objęte gwarancją. Treść i warunki gwarancji zostały określone w Karcie Gwarancyjnej umieszczonej do pobrania na Stronie internetowej szybymotocyklowe.pl

 

XI. PŁATNOŚCI

 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

XII. OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE

 

1. Administrator nie odpowiada za niezależne od niego opóźnienia w działaniu Serwisu leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,

b) sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu,

c) zmiany parametrów Konta Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,

d) zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji ze stosownym wyprzedzeniem,

e) do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie Regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie.

XIII. OBOWIĄZKI i UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Każdy Użytkownik ma prawo korzystania z całości lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do:

a) informowania Administratora o zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,

b) przestrzegania Regulaminu,

c) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

XIV. ZABLOKOWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy i zablokowania Konta Użytkownika, który:

a. naruszy postanowienia Regulaminu,

b. używa Identyfikatora tożsamego z wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami,

c. kieruje groźby karalne, narusza dobra osobiste lub też w inny sposób łamie prawo przy użyciu Serwisu lub w Serwisie.

XV. POUFNOŚĆ

 

1. Dane osobowe Użytkowników oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane osobie trzeciej (np. bankom, centrom rozliczeniowym) tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

2. Administrator może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Administratora, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od Administratora lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

  1. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu internetowego, elementów graficznych umieszczonych na Stronie internetowej i informacji tam zawartych takich jak nazwy i opisy oraz zdjęcia towarów jest zabronione, za wyjątkiem sytuacji gdy korzystanie ze wskazanych przedmiotów praw autorskich jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu.

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

3.  Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu osobie trzeciej. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem o podjęciu takiej decyzji.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn a to jest:

a) zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną;

b) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną;

c) zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług; w takim przypadku każdy Użytkownik Zarejestrowany zostanie powiadomiony za jednomiesięcznym wyprzedzeniem o zmianie Regulaminu niezwłocznie za pośrednictwem wiadomości e-mail albo poprzez publikację informacji w Serwisie.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy prawa polskiego.

7. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu należy kierować na adres: biuro@szybymotocyklowe.pl lub zgłaszać listownie na adres: Loster Żabiec 94 28-133 Pacanów

8. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

XVII. Polityka prywatności.

 

Przejdź do działu polityka prywatności.